Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

DRUGIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

dla pracowników i byłych pracowników LP

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, 55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a, na podstawie art. 40a, ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788) ogłasza n/w nieruchomość – pustostan do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.

Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w wykazie z dnia 20 marca 2018 roku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych Nr 4 (304) opublikowanym 9 kwietnia 2018 r.

Nazwa

Numer ewid. działki

Nazwa obrębu ewid.

 

nadleśnictwa

Nr K.W.

Nazwa gminy

 

Obręb leśny

Pow. działki w m2

Adres - kod pocztowy

 

 Oddział

Sąd Rejonowy

Rodzaj zabudowy

Pododdział

Pow. działki w m2

Adres - miejscowość

sposób zagospodarowania

 

Udział w działce

Adres - ulica, numer porządkowy

 

 

Udział w budynku

 

 

Nadleśnictwo

Żmigród

1

68

s - 00

682

KW WR1M/00025722/0

Sąd Rejonowy w Miliczu

902 m²

4500/10000

4500/10000

Sułów

Gmina Milicz

56-300

Milicz

Łąki Gajówka 2/1

Samodzielny lokal (pustostan),

w zabudowie szeregowej

o powierzchni użytkowej 49,00 m²,

murowany, kryty dachówką, instalacja el.,

wspólny zbiornik bezodpływowy

 
 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 50.000 zł

 

Pisemny wniosek o zamiarze nabycia lokalu wolnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach mogą składać w terminie

1 miesiąca od ogłoszenia wykazu w prasie tj. do 27.09.2018 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Żmigród, 55-140 Żmigród ul. Parkowa 4a lub przesłać listem poleconym za dowodem doręczenia pod ten sam adres.

 

Do pisemnego wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy o lasach. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone klauzulą „stwierdzam zgodność z oryginałem”

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat w jakich zostanie spłacona należność.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowej można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Żmigród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°do 14 °° . Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Joanna Karaszewska tel. 71 385 30 52 wew. 673.

                                                                                                     

                                                                                                       

 

                                                                                                         Klaudiusz Bury

                                                                                                              Nadleśniczy

                                                                                          Nadleśnictwa Żmigród